Historia jone e ndërtimit

Pas një eksperiencë 5 vjeçare, El-Power ofron një sërë aktivitetesh si gërmime, ndërtime të veprave civile dhe industriale, mirëmbajtje,ndërtim të barrierave mbrojtëse, ndërtimin e impianteve hidrosanitare, të gazit, vajit, vepra kullimi, rrugë, ura, mbikalime, tramvaje, veshje fasadash, rifinitura, rikonstruksione ndërtesash,përpunimin e materialeve elektrike të të gjitha llojeve, të hekurit dhe çelikut, betonit të armuar,materialeve plastike dhe të xhamit, drurit,materialeve parafabrikate, fasadave teknike etj.

Projektet Tona te Suksesshme te Ndërtimit

1. Zbatim i projektit N/st 110/6.3kV HC Sllabinj
2. Zbatim i projektit Trakti i hyrjes N/st 110/6.3kV Prrenjas – HC Sllabinj
3. Montim i konstruksioneve për kamerat e vrojtimit në Portin e Durrësit
4. Zbatim i projektit te Linjës 110/35 kV Nst 110/10 kV Rexhepaj Kukës – HC Bele1 & Linjës 35/35kV HC Bele 1 – HC Cërnaleve
5. Instalimi i pajisjeve 35kV HC Vithkuq
6. Ndërtimi i përcjellesit në linjën 35kV Bulqizë Krastë
7. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Strelca- Nst 35/10kV Lozhan
8. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Treska-Nst 35/10kV Mollas si dhe të traktit të hyrjës në Nst 35/10kV Mollas
9. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Stravaj-Nst 110/35/10kV Prrenjas si dhe të traktit të hyrjës në Nst 110/35/10kV Prrenjas.
10. Ndërtimi i Linjës 400kV Prishtinë -Tiranë në pjesën e Kosovës në lotin e III.
11. Ndërtimi i kantierit në HC Fan për kompanin FERMANOGLU Turkey

El-Power ka 14 punonjës të përhershëm, të kualifikuar, të profileve të ndryshme si: Menaxherë Projekti, Inxhinierë të Minierave, Topografë, Inxhinierë Ndërtimi, Inxhinierë Elektrik, Përgjegjës Kantieri, Shoferë, Punëtorë Kantieri etj. Përveç punonjësve të përhershëm të kompanisë, El-Power ka nën kontratë edhe punonjës të tjerë që luajnë një rol kyç në përfundimin në kohë dhe cilësi të punëve të mbivendosura.

Burimet njerëzore

Te vendosur për te Qene me te Miret...

5
Vite ne Industri
11
Projekte te përfunduara
14
Specialiste te Kualifikuar
Copyright © 2020 EL-POWER — All rights reserved.